RODO

Uprzejmie informujemy, że jednoosobowe firma Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek, z siedzibą przy ul. Siostrzanej 7/5, 53-029 Wrocław (NIP: 883-112-81-84) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest jednoosobowa firma Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek, z siedzibą przy ul. Siostrzanej 7/5, 53-029 Wrocław (NIP: 883-112-81-84),
 2. Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować drogą mailową na adres: [email protected],
 3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w stopniu niezbędnym do świadczenia usług opieki informatycznej, doraźnego wsparcia informatycznego a także doradztwa informatycznego oraz innych usług powiązanych / pokrewnych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania czy adresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu IP komputera.
 6. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczające technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer) oraz szyfrowanie dysków i innych nośników. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest w zabezpieczonym i zaszyfrowanym systemie informatycznym.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność utrzymania efektywnych kontaktów biznesowych z klientami celem świadczenia skutecznej opieki informatycznej na rzecz Klienta.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej, potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.
 9. Macie Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Informujemy, że nie macie Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Państwa rzecz.
 11. Informujemy że Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom trzecim, z wyłączeniem firm hostingowych oraz operatorów telekomunikacyjnych z których usług Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek korzysta, podmiotu świadczącego usługi księgowe firmie Bok 11 Solutions Wojciech Kaczmarek.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia w uzasadnionych przypadkach wybranych informacji dotyczących Państwa danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 13. Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 24.05.2018 r.